Disclaimer
De Gouw Handelmaatschappij BV

Disclaimer voor degouw.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van degouw.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Gouw Handelmaatschappij BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Gouw Handelmaatschappij BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Gouw Handelmaatschappij BV.

Geen garantie op juistheid

Omdat we met dagprijzen werken zijn de prijzen op de website altijd indicatief. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Ook fouten die daarbij ontstaan en al dan niet herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Gouw Handelmaatschappij BV te mogen claimen of te veronderstellen. Orders zijn pas definitief als deze vanuit een medewerker is bevestigd.

De Gouw Handelmaatschappij BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Gouw Handelmaatschappij BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van degouw.nl op deze pagina.