Privacyverklaring
De Gouw Handelmaatschappij BV

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Gouw Handelmaatschappij BV

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie:

Voor De Gouw Handelmaatschappij BV is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. De Gouw Handelmaatschappij BV spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze De Gouw Handelmaatschappij BV uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens:

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van De Gouw Handelmaatschappij BV , is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking:

De Gouw Handelmaatschappij BV zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de SaaS-diensten, waaronder het voortdurend verder verrijken van de databases;
 • Het verwerven van nieuwe klanten en overige marketing;
 • Het afhandelen van bestellingen;
 • Het communiceren met klanten vanwege onder andere: advies, support, bevestigen, facturatie en incasso;
 • Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op social media;
 • Het voeren van de financiële administratie en personeels-/salarisadministratie;

Categoriën persoonsgegevens:

 • Van klanten: Naam en functie contactpersoon, geslacht, emailadres, doorkiesnummer/mobiel nummer, bezoekrapportages, voicelog telefonisch contact met De Gouw Handelmaatschappij BV , eventuele persoonlijke quotes geplaatst op het online-platform; (adres, woonplaats, banknummers etc. betreffen uitsluitend de zakelijke gegevens),
 • Van medewerkers: Naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bankgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, verzuimgegevens en overige werk-gerelateerde gegevens, foto’s, quotes.

Grondslag voor gegevensverwerking:

De Gouw Handelmaatschappij BV verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van De Gouw Handelmaatschappij BV , of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het leveren van diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en De Gouw Handelmaatschappij BV . Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: De Gouw Handelmaatschappij BV verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op De Gouw Handelmaatschappij BV rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien De Gouw Handelmaatschappij BV een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is De Gouw Handelmaatschappij BV gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als De Gouw Handelmaatschappij BV persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal De Gouw Handelmaatschappij BV uw toestemming vragen voordat De Gouw Handelmaatschappij BV de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens:

De Gouw Handelmaatschappij BV kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

De Gouw Handelmaatschappij BV maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft De Gouw Handelmaatschappij BV verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

De Gouw Handelmaatschappij BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal De Gouw Handelmaatschappij BV geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn:

De Gouw Handelmaatschappij BV waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens:

De Gouw Handelmaatschappij BV heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens De Gouw Handelmaatschappij BV betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene:

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. De Gouw Handelmaatschappij BV vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door De Gouw Handelmaatschappij BV over uw verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien De Gouw Handelmaatschappij BV deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, De Gouw Handelmaatschappij BV de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door De Gouw Handelmaatschappij BV over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Gouw Handelmaatschappij BV . Bij een dergelijk verzoek zal De Gouw Handelmaatschappij BV de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten:

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van De Gouw Handelmaatschappij BV , kunt u dit melden bij De Gouw Handelmaatschappij BV zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens

Contact:

U kunt contact opnemen met de administratie van De Gouw Handelmaatschappij BV via het onderstaande adres:
De Gouw Handelmaatschappij BV
Akkerstraat 28
5126 PJ Gilze
info@degouw.nl
0161 – 45 50 50